ODZNAKA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZA REGIONU PIOTRKOWSKIEGO

REGULAMIN
1. Odznaka Turystyczno Krajoznawcza Regionu Piotrkowskiego ma na celu:
• popularyzację walorów turystyczno krajoznawczych regionu, ukazanie historii, zabytków przeszłości, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej,
• jest ona kontynuatorką Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piotrkowskiej Oddziału PTTK im. Michała Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Odznakę można zdobyć na terenie regionu piotrkowskiego po ukończeniu 11 roku życia w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.
3. Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota.
• Odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK na terenie regionu piotrkowskiego, natomiast srebrną i złotą Zarząd Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.
BRĄZOWA
1. Przebycie 7 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej na terenie regionu piotrkowskiego i zdobycie dziennie co najmniej 10 punktów w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.
2. Zwiedzenie 2 muzeów na terenie regionu piotrkowskiego.
3. Uczestnictwo w minimum 1 rajdzie organizowanym przez PTTK na terenie regionu.
4. Zwiedzenie 10 miejscowości wg załączonego spisu.
Okres zdobywania w/w odznaki wynosi 2 lata.
SREBRNA
1. Posiadanie brązowej Odznaki Turystyczno Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.
2. Przebycie 15 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej w tym 2 wycieczki 2-dniowe.
3. Zwiedzenie pozostałych muzeów na terenie regionu.
4. Uczestnictwo w co najmniej 3 rajdach organizowanych przez PTTK na terenie regionu piotrkowskiego.
5. Zwiedzenie następnych 20 miejscowości wg spisu.
6. Posiadanie dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej w stopniu minimum małym srebrnym.
Okres zdobywania w/w odznaki wynosi 4 lata.
ZŁOTA
1. Posiadanie Srebrnej Odznaki Turystyczno Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.
2. Zwiedzenie pozostałych miejscowości wg spisu.
3. Przedłożenie opracowania krajoznawczego dotyczącego regionu piotrkowskiego w dowolnej formie na temat uzgodniony z Komisją Krajoznawczą.
4. Poświadczenie wycieczek, rajdów i miejscowości należy dokonywać w Dzienniczku - Regulaminie. Potwierdzenia ważne są tylko z dowolną pieczątką danej miejscowości.
5. Zdobywając punkty na odznakę turystyczno - krajoznawczą regionu, można jednocześnie zdobywać odpowiednią odznakę turystyki kwalifikowanej.
6. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku.
7. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.
Przy oddziale działają referaty weryfikacyjne przyznające:
    • Odznakę Turystyczno Krajoznawczą Regionu Piotrkowskiego
    • Górską Odznakę Turystyczną
    • Odznakę Turystyki Pieszej
    • Kolarską Odznakę Turystyczną
    • Odznakę Imprez na Orientację
    • Odznakę Turysta Przyrodnik
    • Motorową Odznakę Turystyczną
    • Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą
    • Odznakę Siedmiomilowe Buty